DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Zespół Szkolno - Przedszkolny im imienia Świętego Jana Pawła II w Borzecinie Górnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej ZSP w Borzęcinie Górnym.
Adres strony internetowej: http://www.zs-borzecin.edu.pl/  Data publikacji strony internetowej: 29.08.2021r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.09.2021r. 
Strona internetowa nie spełnia wszystkich wymogów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej: 
▪ filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
▪ informacje nie są tłumaczone na język migowy,
▪ część plików nie jest dostępnych cyfrowo   
Wyłączenia:
▪ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
▪ filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
▪ multimedia nadawane na żywo, 
▪ treści od innych podmiotów.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
▪ możliwość zmiany rozmiaru tekstu, 
▪ wyróżnienie odnośników,
▪ możliwość poruszania się po stronie za pomocą menu, 
▪ na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
▪ Zastosowanie wysokiego kontrastu                                                                                          
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-20                                                          Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Danutą Oleksa adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 68 46 001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.                                                                                                                                                          
        Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.  Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.                                                                                          
       Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.                                                                                                                                   
      Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.                                                                                                                       
     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.                                                                                                                                               Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl
 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

      Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borzęcinie Górnym wchodzi w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Imienia Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym. Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis budynku:

Budynek: Zespół Szkolno- Przedszkolny Imienia Świętego Jana Pawła II w Borzęcinie Górnym.           Adres: Borzęcin 563, kod: 32-825 Borzęcin, gmina: Borzęcin, województwo małopolskie.

Szkoła mieści się w jednym budynku, który składa się z dwóch pawilonów połączonych halą sportową oraz przewiązką.

Do budynku prowadzą 3 wejścia, zabezpieczone bramkami. Do większości wejść prowadzą schody- nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych, jedynie od hali sportowej istnieje podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma windy, w przewiązce zamontowane jest urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych, które pozwala swobodnie poruszać się po parterze budynku, w którym znajduje się pomieszczenie biurowe (sekretariat szkoły), sala komputerowa, świetlica szkolna oraz sale dydaktyczne. Osoby z niepełnosprawnością mogą swobodnie poruszać się po hali sportowej, która posiada odpowiednio dostosowaną łazienkę oraz pomieszczenie biurowe (gabinet dyrektora).

       Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

     Osoby niepełnosprawne- interesanci ZSP w Borzęcinie Górnym w celu załatwienia sprawy w szkole mogą skorzystać z pomocy. W tym celu należy zadzwonić na numer telefonu: 14 68 46 001 (sekretariat) lub wysłać e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

   Aby skutecznie skomunikować się z naszą szkołą osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:            * napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borzęcinie Górnym, Borzęcin 563, 32-825 Borzęcin                                                                                                          

*wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.                                                                                          

* skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej- numer telefonu: 14 68 46 001           *osoba do kontaktu: Pani Anna Kwaśniak- sekretarz szkoły.