^Powrót na górę
 • 1 Święty Jan Paweł II
  "Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
 • 2 Święty Jan Paweł II
  "Wy­magaj­cie od siebie choćby in­ni od was nie wymagali".
 • 3 Święty Jan Paweł II
  "Bo­gatym nie jest ten kto po­siada, lecz ten kto daje".
 • 4 Święty Jan Paweł II
  "Pa­mięć o przeszłości oz­nacza zaan­gażowa­nie w przyszłość".
 • 5 Święty Jan Paweł II
  "Nie ma większe­go bo­gac­twa w na­rodzie nad światłych obywateli".

Spinka Logo DORADZTWO ZAWODOWE

Od roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie zostanie utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa). Jest on prowadzony w ramach  projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lider projektu, Województwo  Małopolskie,  przewidział  utworzenie  SPIneK  jako  działanie  systemowe, obejmujące wszystkie zainteresowane szkoły gimnazjalne z terenu województwa. Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w małopolskich gimnazjach oraz dla najstarszych roczników nowo utworzonych szkół podstawowych ma ułatwić szkołom wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej  ścieżki kształcenia.

 Dzięki działaniu Szkolnego Punktu Informacji i Kariery, (SPInKa) zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego  dla uczniów zespołu.

Program zajęć warsztatowych i indywidualnych został przygotowany  w oparciu o materiały wypracowane w projekcie pilotażowym Festiwal Zawodów oraz w projektach KOWEZiU.

 Ze  Szkolnego  Punktu  Informacji  i  Kariery  mogą bezpłatnie korzystać uczniowie,  ich  rodzice i nauczyciele.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 ze  Szkolnego  Punktu  Informacji  i  Kariery  korzystać można  w  poniedziałki i środy godzinach od 13.35 do 15.10 oraz w czwartki od 14.25 do 15.10.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym obowiązki doradcy zawodowego obejmie Agnieszka Kwaśniak- Wiśniewska.

Copyright © 2013. Zespół Szkół w Borzęcinie Rights Reserved.