Szkolne Koło Caritas

 

 

Zostało powołane decyzją z dn. 17 października 2006 r. przez Ks. Antoniego Mikruta – ówczesnego Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej. Jest to katolicka organizacja uczniowska, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie i umacnianie wśród uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie w środowisku szkolnym i Parafii przykazania miłości bliźniego. SKC, założone z inicjatywy Haliny Pudełko, realizuje swoje zadania w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Borzęcinie, wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania. Patronką Koła jest bł. Karolina Kózka – młoda dziewczyna, która jest przykładem umiłowania modlitwy, czystości i pracy. Koło działa w oparciu o Regulamin Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz plan pracy na dany rok szkolny – zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły.

Do SKC należą zarówno dzieci ze szkoły podstawowej, jak i młodzież gimnazjum. W skład Zarządu Koła wchodzą: przewodniczący, zastępca, sekretarz i skarbnik. Opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, asystentem kościelnym jest ksiądz. Wolontariusze podejmują szereg działań, współpracując z Parafialnym Oddziałem Caritas działającym przy parafii, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Borzęcinie. Na stałe w planie pracy znajdują się m. in.; spotkania formacyjne, organizacja obchodów Tygodnia Miłosierdzia, obchody Dnia Papieskiego, porządkowanie opuszczonych grobów i modlitwa za zmarłych, rozprowadzanie zniczy przed 1 listopada, przygotowanie paczek dla najuboższych dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia, pomoc przy Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom, rozprowadzanie świec, uczestnictwo 2 razy w roku w zbiórce żywności potrzebnej do paczek na święta, zwanej akcją „Kilo”, pomoc w przygotowaniu spotkania opłatkowego dla seniorów z parafii, uczestnictwo w akcji „Jałmużna Wielkopostna”, udział w Zjeździe Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej. Ponadto członkowie SKC utrzymują kontakt z Ośrodkiem Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych. Szkolne Koło Caritas stwarza wiele możliwości niesienia pomocy innym, bycia miłosiernym. Warto o tym pamiętać mając na względzie słowa:” Pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości”.

 

Opiekun koła: Halina Pudełko (od 2006 r.), Joanna Bodzioch (od 2014 r.)

Asystent kościelny: ks. Czesław Jarosz (2006-2011), ks. Piotr Mucha (2011-2012), ks. Piotr Dydo-Rożniecki (2012-2014), ks. Grzegorz Kozioł (2014-2016), ks. Wojciech Wątroba (2016-  )