Czym jest Szkolne Koło Caritas?

Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich.

W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła , którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła , którym zazwyczaj jest katecheta .

Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

Patronką Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej jest bł. Karolina Kózkówna, a miejscem pielgrzymkowym - sanktuarium Błogosławionej w Zabawie.

Jak założyć Szkolne Koło Caritas?

 1. Uczniowie chcący działać w Szkolnym Kole Caritas Diecezji Tarnowskiej zwracają się do Dyrektora Szkoły, aby wystąpił do Caritas Diecezji Tarnowskiej o powołanie Koła.
 2. Dyrektor Szkoły występuje do Dyrektora Caritas z prośbą o powołanie Szkolnego Koła Caritas oraz informuje, kto będzie Opiekunem Koła, a także proponuje Asystenta kościelnego.
 3. Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej powołuje Szkolne Koło Caritas i nadaje mu regulamin .
 4. Uroczyste powołanie Koła, połączone z wręczeniem jego członkom legitymacji członkowskich, następuje podczas diecezjalnych obchodów Święta Caritas (w sobotę poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia Bożego) lub w inny dzień ustalony z Dyrektorem Caritas.

Zadania Szkolnego Koła Caritas?

 1. Na płaszczyźnie formacyjnej :
  http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/li.jpg); padding-bottom: 7px; font-family: Verdana;">
 • pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
 • dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
 • mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań,
 • kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
 • budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
 • rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza troska o pełne uczestniczenie we Mszy św.,
 • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
 • uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
 • krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,
 • podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
 1. Na płaszczyźnie działania :
  http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/li.jpg); padding-bottom: 7px; font-family: Verdana;">
 • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
 • organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.

Sposób realizacji zadań

Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje swoje zadania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:

  http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/li.jpg); padding-bottom: 7px; font-family: Verdana;">
 • organizowanie spotkań, zjazdów, dyskusji, kursów i szkoleń,
 • organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko - muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów,
 • organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów,
 • udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas Diecezji Tarnowskiej
 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach.
 • wydawanie biuletynów informacyjnych, prowadzenie kroniki

Członkowie Szkolnego Koła Caritas

 1. Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, który włączył się w pracę Koła, jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła.
 2. Kandydaci na członków Koła mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo uczestniczenia w działalności Koła. Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się o członkostwo.
 3. Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się, za zgodą rodziców (dla kandydata poniżej 18-tego roku życia), po półrocznym okresie kandydackim. Okres kandydacki może ulec skróceniu decyzją Zarządu Koła.

Organizacja Szkolnego Koła Caritas

 1. Koło bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Tarnowskiej jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.
 2. Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:
  http://www.caritas.diecezja.tarnow.pl/li.jpg); padding-bottom: 7px; font-family: Verdana;">
 • z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;
 • z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).

W celu lepszego wypełniania zadań Koła mogą być powołane sekcje tematyczne dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów. Może to być podział ze względu na wiek, zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (np. sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, itp.). Sekcje tematyczne powołuje Zarząd Koła.


Zadania Opiekuna Szkolnego Koła Caritas Diecezji Tarnowskiej

Zadania organizacyjne

 1. Formalności założycielskie.
 2. Zapoznanie z regulaminem i wdrażanie go w struktury SKC.
 3. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Koła i ustalenie stałych terminów spotkań.
 4. Planowanie wraz z Zarządem działalności Koła.
 5. Kontakt z Dyrektorem Szkoły.
 6. Przydział zadań i czuwanie nad ich realizacją.
 7. Kontakt z Asystentem Kościelnym.
 8. Troska o sprawny przepływ informacji.
 9. Czuwanie nad prowadzeniem kroniki.
 10. Przekazywanie zebranych funduszy do Caritas.
 11. Współpraca z Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Zadania wychowawcze

Opiekun SKC podejmuje zadania wychowawcze wspólnie z Asystentem Kościelnym.

 1. Wychowywanie członków SKC w duchu miłości bliźniego.
 2. Integracja grupy poprzez regularne spotkania i udział w imprezach zewnętrznych.
 3. Uwrażliwianie na potrzeby innych.
 4. Zaszczepianie i pogłębianie idei wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej 
  i bezpłatnej działalności na rzecz innych.
 5. Troska o rozwój osobowości członka SKC.
 6. Inspirowanie do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.
 7. Pomoc w wyborze Patrona.

Zadania Asystenta Kościelnego Szkolnego Koła Caritas Diecezji Tarnowskiej

Asystent Koła sprawuje opiekę duchową nad Kołem i czuwa nad zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym regulaminem Koła.

Opieka duchowa:

 1. Kształtowanie osobowości wolontariuszy w duchu chrześcijańskim (pomoc w większym zrozumieniu, pogłębieniu i szerzeniu nauki o Miłosierdziu Bożym).
 2. Krzewienie czynnej miłości bliźniego
 3. Troska o rozwój kultu Miłosierdzia Bożego (Koronka do Miłosierdzia Bożego).
 4. Stałe spotkania formacyjne połączone z Eucharystią i konferencją formacyjną.
 5. Formacja i integracja grupy poprzez dni skupienia i rekolekcje.
 6. Inspirowanie do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego.
 7. Pomoc w wyborze Patrona.
 8. Angażowanie członków SKC do udziału w liturgii.

Asystent Kościelny włącza się także w koordynowanie współpracy Koła z Caritas Diecezji Tarnowskiej i Parafialnym Oddziałem Caritas oraz bierze czynny udział w akcjach i zebraniach Zarządu Koła.